Vaticaan wijst toevoeging “die eens Maria was” in gebed “Vrouwe van alle volkeren” af  : 

De Con­gre­gatie van de Geloof­sleer, waar­van tot zijn verkiez­ing emiritus paus Benediktus als hoofd func­tion­eerde, heeft in een brief geda­teerd op de 20e mei 2005 , ondertekend door Mgr. Amato , secretaris van de congregatie ,  aan de Fil­ip­pi­jnse biss­chop­pen­con­fer­en­tie laten weten geen gebed in dat land, of in de rest van de wereld, goed te keuren tot de Moeder Gods onder de titel “Vrouwe van alle Volk­eren” met de toevoeg­ing “die eens Maria was.” De con­gre­gatie schreef de brief als antwo­ord op een vraag van een van de biss­chop­pen.

Vaticaan 20 mei 2005 ; Mgr Amato SDB, secretary of the congregation for the doctrine of the Faith ;

“Met betrekking tot de devotie bek­end als de “Vrouwe van alle volk­eren” en de Mari­aver­schi­jnin­gen ervaren door wijlen Ida Peerde­man, willen wij u, Excel­len­tie, advis­eren om, hoewel de genoemde ver­schi­jnin­gen goed­keur­ing geni­eten van Zijne Excel­len­tie Joseph Maria Punt, biss­chop van Haar­lem in zijn com­mu­niqué van 31 mei 2002, erop te let­ten dat de Con­gre­gatie van de geloof­sleer bezorgdheid heeft geuit met betrekking tot één bepaald aspect van die devotie, namelijk daar waar in offi­ciële gebe­den de Heilige Maagd aan­roepen als “Vrouwe van alle Volk­eren die eens Maria was”, aldus Mgr Angelo Amato, SDB, sec­re­taris van de Con­gre­gatie van de geloof­sleer.”

Mgr Amato voegde daaraan toe “(Wij hebben), in een brief aan Zijne Excel­len­tie, Mgr Fran­cois Bacque, apos­tolisch nun­tius voor Ned­er­land, aangegeven dat de Mari­ade­votie moet wor­den gevoed en ontwikkeld in overeen­stem­ming met de indi­caties van de Heilige Vader in “Redemp­toris Mater” en “Rosar­ium Vir­gi­nis Mariae” en niet vol­gens privé ver­schi­jnin­gen of vol­gens een “nieuwe” naam van Maria, zoals de “Vrouwe van alle volk­eren”.   [Commentaar : het is géén nieuwe naam , de katholieke traditie ziet Maria al millennia als de “vrouwe’van genesis 3.15 en openb. 12 , tevens als de vrouwe die in het evangelie genoemd wordt; Magnificat ; luc; 1.46/55  , Joh; 19:26-27

“U, Excel­len­tie,” zo schreef de secretaris [ Mgr. Amato ] ,“wordt ver­zocht om de bovenge­noemde aan­bevelin­gen in over­weg­ing te nemen en de overige leden van de Con­fer­en­tie van katholieke biss­chop­pen van de Fil­ip­pi­j­nen erover in te lichten dat de Con­gre­gatie van de Geloof­sleer geen katholieke gemeen­schap van de gelovi­gen van Chris­tus toes­taat te bid­den tot de Moeder Gods onder de titel van “Vrouwe van alle volk­eren” met daar­bij de toevoeg­ing “die eens Maria was”.”

[ Commentaar : Abaham heette eerst “Abram” voordat God hem een nieuwe naam gaf . Abraham betekend letterlijk; “vader van vele volkeren” . Dus Abraham was de vader van vele volkeren die eens “Abram”was…
God gaf aan Jacob een nieuwe naam ; Israel .  Jezus gaf aan Simon een nieuwe naam; “voortaan zult gij Petrus heten..”. Ook openbaring 2;17 ; ‘..wie overwint zal een witte steen krijgen met een nieuwe naam.”.   Ook ;  Kardinaal Bergoglio heeft nu een nieuwe naam; paus Franciscus
. ]

 

Bischop Arguilles over zijn gesprek met Kard. ratzinger over de Vrouwe en  het – originele – gebed van Amsterdam.
bron:  http://www.devrouwevanallevolkeren.nl/mgr-arguelles-on-his-talk-with-cardinal-joseph-ratzinger-eng/

[ voor nederlandse vertaling , zie onderaan de pagina ]

Exerpt:

My 2001 Conversation on the Lady of all Nations With Joseph Cardinal Ratzinger:

From January 1994 until September 1995, I was the auxiliary bishop of His Eminence Jaime Cardinal Sin, Archbishop of Manila. From September 30, 1995, I was the Bishop of the Armed Forces of the Philippines I until I became Lipa Archbishop in May 2004. That is when I met my fellow Military Ordinary, Bishop Josef Maria Punt and got to know about Our Lady of All Nations.. Praying at the Shrine of the Lady of All Nations, each time I passed by Amsterdam, I realized that Mary, under this title, suits well the Filipinos known as and proud to be called PUEBLO AMANTE DE MARIA, expected to be the bearers of the Catholic Christian Faith to all Asia and who are now dispersed in almost all countries in the globe where they are oftentimes silent witnesses to the Good News. I speak a lot about the Blessed Mother to Filipinos within and the Philippines, under her title Our Lady of All Nations or Mediatrix of All Grace, the most prominent Marian title in the Archdiocese of Lipa.

On September 12, 2001, a memorandum was issued from the office of the late Jaime Cardinal Sin (+June, 21, 2005). The document ironically dated September 8, 2001 expressed his reservations about the said Marian phenomenon in Amsterdam and cautioned the faithful about the devotions. I was deeply disturbed by that document so that on September 21, 2001, the day I was to leave for the Bishops Synod, I wrote His Eminence a letter revealing to him among others

[ …. ]

I was not aware, while still in Rome, that on October 1, 2001, His Eminence issued a follow-up circular letter (see enclosure 3), modifying the September 8 memorandum. During the break in the Synod, I conferred with the future Pope Benedict XVI, who was once Joseph Cardinal Ratzinger, about Our Lady of All Nations, not concealing from him Cardinal Sin’s September 8 document. In my November 9 letter (see enclosure 4), I conveyed to His Eminence Cardinal Sin my conversation with Cardinal Ratzinger:

‘In our discussion, Cardinal Ratzinger clarified to me that indeed up to this moment (2001)  the Church does not yet recognize anything supernatural in the so-called revelations in Amsterdam starting allegedly in 1948.[1] However the Vatican agrees with the pronouncements of the late Bishop Boomers and the present bishop of Haarlem-Amsterdam, Mons. Punt. Cardinal Ratzinger sees the title Our Lady of All Nations as a most worthy and meaningful title for the Blessed Mother. She indeed gathers together all nations to her Son. The prayer is likewise worthy of being promoted among and recited by the faithful, Finally the picture is beautiful and contains nothing objectionable. Revering Mary under the above title, before the said picture, reciting the said prayer by no means ( !!! ) violates any doctrine of Catholic Faith and morality.’

I am glad to relate to everyone here this conversation I had with Pope Benedict XVI, while he was yet Joseph Cardinal Ratzinger, in 2001. To highlight again and repeat my unforgettable dialog with the present pope in 2001, with the backdrop of that grim disaster that shocked the entire earth, the present pope told me in person

  1. The title ‘Our Lady of All Nations’ is a most worthy and meaningful name for Our Blessed Mother.
  2. The prayer is worthy of being promoted, disseminated and prayed by the faithful.
  3. Finally, the picture is very beautiful and contains nothing objectionable. THEREFORE
  4. Revering Mary under the above title, before the said picture, reciting the said prayer by no meansviolates any doctrine of Catholic Faith and morality.

The 2002 letter of Bishop Punt recognizing the supernatural origin of the apparitions and messages of the Lady of All Nations is a very welcome document for us in the Philippines. More than ever the world needs to believe in the maternal concern of the Blessed Mother. Of all places the Virgin Mother chose Amsterdam to tell all nations about the love of God, the hope that Her Son brings.

 

Voordracht Mgr. Arguelles, Gebedsdag Pinksteren 2011, Amsterdam

Mijn gesprek in 2001 over de Vrouwe van alle Volkeren met kardinaal Ratzinger:

Van januari 1994 tot september 1995 was ik hulpbisschop van kardinaal Sin, aartsbisschop van Manilla. Vanaf 30 september 1995 was ik legerbisschop, tot ik in mei 2004 aartsbisschop van Lipa werd. Daardoor ontmoette ik ook mijn collega-legerbisschop Mgr. Punt en leerde ik de Vrouwe van alle Volkeren kennen. In de tijd dat ik legerbisschop van de Filippijnen was, was ik ook binnen de katholieke bisschoppenconferentie van de Filippijnen voorzitter van de bisschoppelijke commissie voor migranten. In deze hoedanigheid werd ik vaak uitgenodigd om Filippijnse gemeenschappen over de hele wereld te bezoeken, waaronder ook de Filippijnse gemeenschap in Nederland. Elke keer als ik Amsterdam bezocht, ging ik bidden in het heiligdom van de Vrouwe van alle Volkeren. Ik besefte dat Maria onder deze titel goed past bij de Filippino’s, die zich trots Pueblo amante de Maria noemen: een volk dat van Maria houdt. De Filippino’s zien zich als de brengers van het katholieke geloof naar geheel Azië en, inmiddels verspreid over bijna alle landen van de wereld, zijn ze vaak stille getuigen van het Goede Nieuws. Als ik spreek over Maria in en buiten de Filippijnen gebruik ik vaak de titel Vrouwe van alle Volkeren of Middelares van alle Genaden, de mariale titel die in het aartsbisdom Lipa het meest geliefd is. Als vertegenwoordiger van de bisschoppenconferentie ten dienste van de Filippijnse gemeenschap in het buitenland, ontving ik destijds een verzoek om van augustus tot september 2001 een aantal Filippijnse gemeenschappen in de VS te bezoeken. In de tweede helft van september zou ik in de omgeving van New York zijn en ik was van plan ook de Twin Towers te bezoeken. Na de ramp van 11 september bedacht ik met enige huiver dat mijn nieuwsgierigheid me het leven had kunnen kosten. Maar ik zegde mijn afspraken in de VS af toen de nuntius me liet weten dat paus Johannes Paulus II wilde dat ik als een van zijn speciale gedelegeerden in oktober en november de tiende bisschoppenconferentie zou bijwonen. Want als legerbisschop kon ik niet vier maanden achtereen wegblijven. Ik was God dankbaar dat door deze onverwachte en onverdiende uitnodiging de zalige paus Johannes Paulus II me er wellicht voor heeft behoed dat ook ik slachtoffer zou worden van de tragedie van de Twin Towers. Behalve dit persoonlijke aspect zat er voor mij ook nog een ander aspect aan dit noodlottige gebeuren, iets wat met de Vrouwe van alle Volkeren te maken had

. En dat is wat ik eigenlijk met u wil delen. Gebedsdag 12 juni 2011 – Beurs van Berlage – Stichting Vrouwe van alle Volkeren – www.devrouwevanallevolkeren.nl Op 12 september 2001 kwam er namelijk een memorandum van het bureau van kardinaal Sin, (die op 21 juni 2005 is gestorven). Het document was opmerkelijk genoeg gedateerd 8 september 2001 en bevatte bedenkingen met betrekking tot de Mariaverschijningen in Amsterdam en waarschuwingen ten aanzien van de devotie. Ik was hevig verontrust door dit document, zodat ik op 21 september 2001, de dag dat ik naar de bisschoppensynode zou vertrekken, de kardinaal een brief schreef met onder andere het volgende: [1] dat het document van 8 september, het feest van de geboorte van de Heilige Maagd, werd gepubliceerd op 12 september, de dag van de tragedie in de VS (wij in de Filippijnen lopen twaalf uur voor op de VS); [2] dat ik van 1998 tot 2000 had deelgenomen aan de gebedsdagen in Amsterdam rond de Vrouwe van alle Volkeren, met verschillende andere bisschoppen en zelfs kardinalen, en met tal van internationale pelgrims; [3] dat ik ervan overtuigd ben dat deze mariale beweging zeer goed past in deze tijd en ik medeverantwoordelijk ben voor de verspreiding van de devotie onder de Filippino’s in binnen- en buitenland; [4] en dat ik zou informeren naar de stand van zaken rond de kwestie van de Vrouwe van alle Volkeren.

Ik wist niet dat op 1 oktober 2001, terwijl ik nog in Rome was, kardinaal Sin een volgende rondzendbrief had laten uitgaan, ter wijziging van het memorandum van 8 september. Tijdens de onderbreking van de synode overlegde ik met de latere paus Benedictus XVI, die eens kardinaal Joseph Ratzinger was, over de Vrouwe van alle Volkeren, waarbij ik kardinaal Sins document van 8 september niet onvermeld liet. In mijn brief van 9 november, heb ik aan kardinaal Sin verslag gedaan van mijn gesprek met kardinaal Ratzinger:

‘In ons gesprek liet kardinaal Ratzinger mij weten dat de Kerk tot nu toe inderdaad nog niets bovennatuurlijks heeft erkend in de zogenoemde openbaringen van Amsterdam, die naar verluidt in 1948 begonnen (een foute datum door mij gegeven). Maar het Vaticaan is het eens met de uitspraken van wijlen bisschop Bomers en de huidige bisschop van Haarlem-Amsterdam, Mgr. Punt. Kardinaal Ratzinger beschouwt de titel Vrouwe van alle Volkeren als een zeer waardige en zinvolle titel voor de Heilige Maagd. Zij brengt inderdaad alle volkeren samen bij haar Zoon. Ook het gebed is het waard te worden gepropageerd en door de gelovigen te worden gebeden. Tot slot is de beeltenis prachtig en bevat deze niets waartegen bezwaar zou kunnen worden gemaakt. Maria vereren onder bovenstaande titel, voor bovengenoemde beeltenis, en het bidden van bovengenoemd gebed is op geen enkele wijze in strijd met de geloofs- of zedenleer van de Katholieke Kerk.’ Ik ben blij dat ik hier voor u allen verslag kan doen van dit gesprek dat ik in 2001 had met paus Benedictus XVI, toen hij nog kardinaal Joseph Ratzinger was.

Om het belangrijkste uit dit onvergetelijke gesprek met de huidige paus uit 2001 nog eens te benadrukken en te Gebedsdag 12 juni 2011 – Beurs van Berlage – Stichting Vrouwe van alle Volkeren – www.devrouwevanallevolkeren.nl herhalen tegen de achtergrond van dat wrede gebeuren dat de hele wereld schokte, dit is wat de huidige paus mij persoonlijk vertelde:

1. De titel ‘Vrouwe van alle Volkeren’ is een zeer waardige en zinvolle naam voor de Heilige Maagd.
2. Het gebed is het waard te worden gepropageerd, verspreid en gebeden door de gelovigen.
3. Ten slotte, de beeltenis is erg mooi en bevat niets waartegen bezwaar zou kunnen worden gemaakt.
DAAROM: 4. Verering van Maria onder bovenstaande titel, voor bovengenoemde beeltenis, en het bidden van bovengenoemd gebed is op geen enkele wijze in strijd met de geloofs- of zedenleer van de Katholieke Kerk.

De brief van bisschop Punt uit 2002 waarin de bovennatuurlijke oorsprong van de verschijningen en boodschappen van de Vrouwe van alle Volkeren wordt erkend, is voor ons in de Filippijnen een zeer welkom document. Meer dan ooit heeft de wereld geloof in de moederlijke zorg van Maria nodig. Uit alle plaatsen koos de Heilige Maagd Amsterdam uit om aan alle volkeren te vertellen over de liefde van God, de hoop die haar Zoon brengt.