Vijf kar­di­nalen willen dat paus Bene­dic­tus XVI een vijfde dogma over Maria, de moeder van Chris­tus, afkondigt. Voor de RK-Kerk zou een onom­stotelijke geloof­swaarheid moeten wor­den dat Maria ‘de geestelijke moeder van de men­sheid’ is. De peti­tie is geschreven door vijf kar­di­nalen: aarts­biss­chop Tele­sphoro Toppo van Ranchi en voorzit­ter van de Indi­ase biss­chop­pen­con­fer­en­tie; Ric­cardo Vidal, aarts­biss­chop van Cebu in de Fil­ip­pi­j­nen; Varkey Vithay­athil, grootaarts­biss­chop van het Indi­ase Ernakulam-Angamaly; Cor­rip­pio Ahu­mada; emer­i­tus pri­maat van Mex­ico; en Luis Aponte Martínez, emer­i­tus aarts­biss­chop van San Juan in Puerto Rico.
De vier dogma’s over Maria die de kerk nu kent, zijn Maria als de Moeder van God, de maagdelijkheid van de moeder van Chris­tus, haar ten­hemelop­ne­m­ing en haar onbevlekte ont­van­ge­nis (Maria is zon­der erf­zonde geboren).De vijf kar­di­nalen roepen alle biss­chop­pen op een peti­tie te onderteke­nen waarin de paus om het vijfde dogma wordt gevraagd. Onder hen zijn de voorzit­ter van de Indi­ase biss­chop­pen­con­fer­en­tie, aarts­biss­chop Tele­sphoro Toppo, en de Fil­ip­i­jnse aarts­biss­chop Ric­cardo Vidal.

Het nieuw af te kondi­gen dogma kan vol­gens de vijf kar­di­nalen van grote waarde zijn voor de oec­umene. “De hoog­ste uit­drukking van doc­tri­naire duidelijkheid staat ten dien­ste van onze chris­telijke broed­ers en zusters die niet in gemeen­schap zijn met Rome”, schri­jven ze. Ook menen zij dat andere religieuze tra­di­ties kun­nen prof­iteren van ver­helder­ing die een vijfde dogma zou oplev­eren. Het afkondi­gen van een dogma zou duidelijk moeten maken dat de posi­tie van Maria een afgeleide is van de unieke rol van Chris­tus als uni­versele ver­losser. Vol­gens crit­ici zou deze afgeleide posi­tie door dit dogma juist wor­den ver­duis­terd.
Het door de vijf kar­di­nalen bepleite dogma is onderdeel van wat Maria zou hebben meegedeeld aan de Ams­ter­damse zieneres Ida Peerde­man. In diverse bood­schap­pen zou Maria erken­ning hebben gevraagd voor haar zend­ing als ‘mede­v­er­losseres, mid­de­lares en voor­spreek­ster’. Ook zou Maria hebben aangegeven dat ze ‘Vrouwe van alle Volk­eren’ genoemd wil wor­den. Biss­chop Jos Punt van Haar­lem erk­ende in 2002 de boven­natu­urlijke oor­sprong van de ver­schi­jnin­gen.

Woord­vo­erders van vijf Ned­er­landse bis­dom­men kon­den van­daag nog niet melden of de biss­chop­pen van Ned­er­land de peti­tie hebben ont­van­gen en al dan niet hebben ondertek­end. Biss­chop Hurk­mans van Den Bosch weet niets van de peti­tie. Maar via zijn woord­vo­erder laat hij weten dit ‘sowieso niet de weg te vin­den om geloof­sza­ken te rege­len’. Bek­end is dat biss­chop Jos Punt van Haar­lem een verk­laard voor­stander is van afkondig­ing van het vijfde mar­i­ale dogma.
Dogma’s zijn vol­gens de katholiek cat­e­chis­mus waarhe­den die ver­vat zijn in de god­delijke open­bar­ing of waarhe­den die daarmee noodza­ke­lijk­er­wijs in ver­band staan. Het chris­ten­volk is ver­plicht door het leergezag van de Kerk gedefinieerde dogma’s aan te hangen, leert de cat­e­chis­mus

Bron  (RKnieuws.net)