De Vrouwe heeft tussen 1945 en 1959 een reeks van 56 profetische boodschappen gegeven aan Ida Peerdeman. Zij waarschuwde voor verwording , rampen en oorlog en een komende “wereldcatastrofe” indien de mensheid zich niet tot God zou wenden.
Als remedie hiervoor vroeg zij aan de kerk om de afkondiging van een vijfde en laatste Mariaal dogma, waarin de kerk expliciet als geloofspunt zou aannemen wat in de traditie en schrift al wordt geleerd, dat Maria een bijzondere door God gegeven missie heeft.
Zij is door God geroepen en uitverkoren om als eerste onder de gelovigen de strijd tegen het kwaad te leiden.
Elke gedoopte gelovige heeft deel aan het verlosserschap van Christus onze Heer , de Zoon van God en zelf God. De gedoopten, de kerk, zijn  het lichaam van Christus en worden beziel door één Geest , de Geest van Christus , de Heilige Geest.
Zoals Paulus zegt in Col; 1;24 ; “wij vullen door ons lijden omwille van het evangelie aan , aan wat er nog ontbreekt aan het lijden van Christus”. en ; ” ik leef niet meer maar Christus (Geest) leeft in mij ” , door de doop zij wij gstorven aan onzelf en leeft Christus in ons .
Door dit deelhebben aan Christus Geest die in ons leeft hebben wij deel aan het voorsprekerschap  en middelaarschap van Christus , en zelfs aan het verlosserschap van Christus.
Maria de moeder van Christus deet hier in de hoogste mate in omdat zij ten volle heeft beantwoord aan Gods wil. Wij – de kerkgemeenschap , de gedoopten- zijn alle voorsprekers , middelaars en medeverlossers in de mate dat wij beantwoorden aan de roep van de Geest in ons. Maria heeft “ten volle” beantwoord aan Gods wil en heeft daarom volledig deel aan het voorsprekerschap , middelaarschap en medeverlosserschap van Christus.De dogmaverklaring bevestigd dit medeverlosserschap en middelaarschap van Maria, de Vrouwe van alle volkeren. Indirect bevestigt dit dogma ook het middelaarschap en medeverlosserschap van alle gelovigen. Dit wordt geconcretiseerd door het gebed van Amsterdam dat door Maria gegeven is aan Ida Peerdeman.  Het is een gebed tot Christus  en door het gebed smeekt de geloofsgemeenschap, de kerk om de komst van de Heilige geest om de wereld te bewaren voor rampen en oorlog.
Dit alles is thans zeer actueel door de zeer grote dreigingen die zich in de wereld voordoen. Met name in de Oekraïne, Syrië. Irak, IS, Gaza.  De ware vrede komt va de Heilige Geest, Gods Geest. Door het gebed van Amsterdam en door de sterke voorspraak van Maria zal God zijn Geest zenden om te wonen in de harten van alle volkeren.